LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2019

Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou věd o životě

I. Základní ustanovení

1. LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL (dále jen „LSFF“) je mezinárodním festivalem dokumentárního filmu při České zemědělské univerzitě v Praze (dále jen „ČZU“).
2. Cílem LSFF je uvést a ocenit nejnovější snímky z oblasti živých věd a současně prezentovat možnosti jejich využití ve vzdělávání a dalšímu povznášení dobrého jména ČZU.
3. Náplní festivalu je mezinárodní soutěž filmů, přednášky, diskuse s odborníky a další doprovodné akce.
4. Program festivalu tvoří: mezinárodní soutěž filmů, informativní projekce a diskuse s tvůrci filmů a odborníky a další doprovodné akce.
5. Oficiálním jazykem LSFF jsou čeština a angličtina.
6. Vyhlašovatelem a organizátorem LSFF jsou Česká zemědělská univerzita v Praze (se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol) a zapsaný spolek Harvest Films (se sídlem Ke statkům 79, 252 65, Tursko).
7. Devátý ročník LSFF se uskuteční ve dnech 4. – 8. listopad 2019 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze a 30. listopadu 2019 v Kampusu Dejvice, kde proběhne festivalová sekce Food Film Fest (FFF). Současně se může uskutečňovat doprovodný program a mohou probíhat další projekce na území České republiky i v zahraničí.

II. Přihlášení filmů

1. Snímky mohou přihlásit oprávněné osoby (filmoví tvůrci, producenti, distributoři apod. – dále jen „přihlašovatel“).
2. Přihlašování filmů na festival probíhá přes webové stránky lsff.cz pomocí formuláře na http://lsff.cz/prihlaska. Po jeho vyplnění obdrží přihlašovatel veškeré další informace a závaznou přihlášku na emailovou adresu.
3. Do mezinárodní soutěže mohou být přihlášeny filmy a televizní pořady (dále jen „filmy“) natočené po 1. lednu 2018.
4. Do sekce „Informativní projekce“ může být přihlášen film s libovolným datem výroby.
5. Pro náhled přihlášeného filmu zašle přihlašovatel jeho screener.
6. K projekci filmu organizátor vyžaduje Full HD 1080 file (mp4 nebo quicktime) s datovým tokem alespoň 10 Mb/s. V případě cizojazyčného filmu musí být film v anglické verzi (tj. anglicky mluvené filmy, anglicky dabované filmy, filmy v originální verzi s anglickými titulky).
7. Podepsané a naskenované přihlášky filmů musí být doručeny na email program@lsff.cz nejpozději do 30. 6. 2019.
8. Přihlášení filmu na LSFF zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, nebo souhlas, aby festival sám na své náklady pořídil takové ukázky, které usnadní propagaci filmu. Rozsah těchto ukázek nepřekročí délku 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.
9. Na festival není možné přihlásit film, který byl přihlášen na uplynulých ročnících.
10. Snímky, které nesplňují body 1-9 nebude výběrová komise posuzovat.

III. Podmínky účasti na festivalu

1. O přijetí snímku do kategorie mezinárodní soutěž a kategorie informativní projekce rozhoduje výběrová komise festivalu, kterou jmenuje předseda zapsaného spolku Harvest films. Výběrová komise rozhoduje o výběru všech filmů do 1. září 2019 a bez zbytečného odkladu vyrozumí přihlašovatele. Komise má právo odmítnout film, který svou technickou kvalitou nebo obsahem neodpovídá statutu a zaměření festivalu.
2. Filmy zařazené do mezinárodní soutěže posoudí návštěvníci festivalu. Ceny jsou udělovány režisérům filmů.

IV. Festivalové ceny

1. Festivalová odborná porota může udělit následující ceny:

• Velká cena LSFF 2019 s finanční odměnou 1500 euro. Finanční odměna patří režisérovi filmu.
• Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
• Cena Provozně ekonomické fakulty
• Cena Technické fakulty
• Cena Fakulty lesnické a dřevařské
• Cena Fakulty životního prostředí
• Cena Fakulty tropického zemědělství
• Zvláštní cena poroty
• Cena za nejlepší Food Film

2. Cena diváků (cena je udělována na základě hlasování návštěvníků)

Vyhlášení výherců festivalových cen proběhne 8. listopadu 2019 a výsledek bude zveřejněn na webových stránkách LSFF.
Ceny budou předány po individuální dohodě s vítězi.

V. Závěrečná ustanovení

1. Přihlašovatel souhlasí, že jeho film bude z dodaného nosiče přepsán pro účely překladu, titulkování a projekce konvertován na MP4 a zapsán na harddisk organizátora. Filmy vybrané do soutěže a do informativní sekce mohou být opatřeny českými nebo anglickými titulky nebo překladovým komentářem. Přihlašovatel podpisem přihlášky prohlašuje, že film či materiál použitý ve filmu neporušuje právo průmyslového vlastnictví, autorského práva a práva na ochranu osobnosti.
2. Podpisem přihlášky přihlašovatel prohlašuje, že vůči organizátorům LSFF nebudou v souvislosti s užitím filmu v průběhu festivalu dle Statutu LSFF 2019 uplatněny finanční nároky majitelů autorských práv a práv souvisejících s právem autorským.
3. Přihlášením filmu poskytuje přihlašovatel organizátorovi LSFF 2019 níže uvedená oprávnění. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, uděluje tímto organizátorovi LSFF 2019 nevýhradní licenci k užití filmu, resp. kterékoliv jeho části, v souvislosti s festivalem, zejm. jeho projekci v rámci festivalu. Zároveň tímto přihlašovatel uděluje v rozsahu poskytnuté licence následující svolení:
• opatřit film jinou jazykovou verzí
• užít film či ukázky z filmu pro účely propagace filmu a tohoto festivalu
• opatřit film logem tohoto festivalu
4. Archivace přihlášených filmů:
• přihlášené filmy zůstávají trvale v archivu z.s. Harvest Films při ČZU a nebudou užity ke komerčním účelům
• po ukončení festivalu mohou být přihlášené filmy ve verzích s překladovými titulky nebo komentářem využity k propagaci festivalu v rámci nekomerčních „Ozvěn LSFF“
• originály neoceněných filmů se po festivalu vracejí přihlašovatelům pouze na vyžádání
• vybrané filmy mohou být zařazeny do mediatéky LSFF přístupné studentům a pedagogům pořádající ČZU
5. Festival neplatí žádné poplatky za promítání filmu během festivalu.
6. Doručením podepsané a naskenované přihlášky k účasti na adresu program@lsff.cz dává přihlašovatel za majitele distribučních a autorských práv výslovný a úplný souhlas k bezplatnému užití filmu ve smyslu tohoto statutu.
7. Český text statutu platí jako závazný. Právní vztahy mezi přihlašovateli, účastníky festivalu, jeho vyhlašovatelem se řídí podle zákonů České republiky.
8. Přihlášení filmu na festival předpokládá souhlas s tímto statutem.

 

Důležité termíny

Termín LSFF: 4.–8.11.2019
Přihlášky snímků: do 30. 6. 2019
Vyhlášení cen LSFF: 8. 11. 2019
Food Film Fest: 30.11.2019