LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou přírodních a zemědělských věd a udržitelného rozvoje

I. Základní ustanovení

 1. Mezinárodní LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL (dále jen „LSFF“) je festivalem dokumentárního filmu při České zemědělské univerzitě v Praze (dále jen „ČZU“).
 2. Cílem LSFF je uvést a ocenit nejnovější snímky z oblasti přírodních a zejména zemědělských věd i techniky a současně prezentovat možnosti jejich využití ve vzdělávání a dalšímu povznášení dobrého jména ČZU.
 3. Těžištěm festivalu je mezinárodní soutěž filmů, přednášky, diskuse s odborníky a další doprovodné akce.
 4. Program festivalu tvoří: mezinárodní soutěž filmů, informativní promítání filmů nezařazených do soutěže, odborné semináře, besedy s odborníky a další doprovodné akce.
 5. Oficiálním jazykem LSFF je čeština a angličtina.
 6. Vyhlašovatelem a organizátorem LSFF je Česká zemědělská univerzita v Praze (se sídlem Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol) a občanské sdružení Harvest Films (se sídlem Ke statkům 79, 252 65, Tursko).
 7. 6. ročník LSFF se uskuteční ve dnech 17. – 23. října 2016 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze a v Kampusu Dejvice, kde proběhne festivalová sekce Food Film Fest (FFF). Současně se uskutečňuje zejména v Praze doprovodný program a mohou probíhat další prezentace a projekce na území České republiky i v zahraničí.

II. Přihlášení filmů

 1. Snímky mohou přihlásit oprávněné osoby (filmový tvůrci, producenti, distributoři apod.)
 2. Do mezinárodní soutěže mohou být přihlášeny filmy, televizní filmy a videoprogramy (dále jen „filmy“) natočené po 1. lednu 2015
 3. Do sekce „Informativní projekce“ může být přihlášen film s libovolným datem výroby.
 4. Organizátor preferuje Full HD 1080 file (mp4 nebo quicktime) s datovým tokem alespoň 10 Mb/s. V případě cizojazyčného filmu musí být film v anglické verzi (tj. anglicky mluvené filmy, anglicky dabované filmy, filmy v originální verzi s anglickými titulky.
 5. Podepsané přihlášky filmů musí být doručeny na adresu občanského sdružení Harvest films (Ke statkům 79, 252 65, Tursko) nebo zaslány na email program@lsff.cz nejpozději do 30. 6. 2016.
 6. Přihlášení filmu na LSFF zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, nebo souhlas, aby takové ukázky, které usnadní propagaci filmu, festival sám na své náklady pořídil. Jejich rozsah nepřekročí délku 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.
 7. Na festival není možné přihlásit film, který byl přihlášen na minulých ročnících.
 8. Snímky, které nesplňují body 1-7 nebude výběrová komise posuzovat.
 9. Za výlohy spojené se zasláním snímků a propagačních materiálů zodpovídá přihlašovatel.

III. Podmínky účasti v mezinárodní soutěži

 1. O přijetí snímku do kategorie mezinárodní soutěž, kategorie informativní projekce nebo individuální projekce rozhoduje výběrová komise festivalu, kterou jmenuje předseda občanského sdružení Harvest films. Výběrová komise rozhoduje o výběru filmů do mezinárodní soutěže 31. srpna 2016 a bez zbytečného odkladu vyrozumí přihlašovatele. Individuální projekce jsou určené návštěvníkům festivalu a filmovým profesionálům a budou probíhat ve speciální místnosti pouze po dobu konání LSFF.
 2. Komise má právo odmítnout film, který svou technickou kvalitou nebo obsahem neodpovídá statutu a zaměření festivalu.
 3. Filmy zařazené do mezinárodní soutěže posoudí odborná porota. Soutěžní filmy hodnotí také studentská porota. Členy odborné i studentské poroty jmenuje o.s. Harvest films, po dohodě s ČZU. Ceny jsou udělovány přihlašovatelům.
 4. Odborná porota může udělit následující ceny:
  • Velká cena LSFF 2016 s finanční odměnou 3000 euro. Finanční odměna patří režisérovi filmu.
  • Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
  • Cena Provozně ekonomické fakulty
  • Cena Technické fakulty
  • Cena Fakulty lesnické a dřevařské
  • Cena Fakulty životního prostředí
  • Cena Fakulty tropického zemědělství
 5. Odborná porota může doporučit udělení následujících cen:
  • Cena starosty Městské části Praha 6
  • Cena ministra zemědělství
 6. Studentská porota může udělit Cenu studentů.

IV. Akreditace

 1. Akreditaci osobní účasti je možno zaslat do 1. října 2016 elektronicky na adresu program@lsff.cz. Dále je možná osobní akreditace v místě konání festivalu.
 2. Akreditovaní účastníci obdrží zdarma informační materiály a mají volný vstup na filmové a doprovodné akce festivalu.
 3. Náklady spojené s pobytem si hradí každý účastník sám.
 4. Organizátor zajistí a hradí ubytování a přepravu v ČR pro oceněné autory či jejich zástupce, lektory seminářů, účinkující doprovodných programů a členy odborné poroty.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Přihlašovatel souhlasí, že jeho film bude z dodaného nosiče přepsán pro účely překladu, titulkování a projekce na DVD nebo na harddisk organizátora. Filmy vybrané do soutěže a do informativní sekce budou opatřeny českými nebo anglickými titulky nebo překladovým komentářem. Přihlašovatel souhlasí, aby jeho film byl na festivalu prezentován v této úpravě. V případě nesouhlasu může být film zařazen pouze do nesoutěžní sekce k promítání na přání.
 2. Přihlašovatel podpisem přihlášky prohlašuje, že film či materiál použitý ve filmu, neporušuje právo průmyslového vlastnictví, autorského práva a práva na ochranu osobnosti.
 3. Podpisem přihlášky přihlašovatel prohlašuje, že vůči organizátorovi LSFF, kterým je občanské sdružení Harvest Film a Česká zemědělská univerzita v Praze, nebudou v souvislosti s užitím filmu v průběhu festivalu dle Statutu LSFF 2016 uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv a práv souvisejících s právem autorským.
 4. Přihlášením filmu poskytuje přihlašovatel organizátorovi LSFF 2016 níže uvedená oprávnění. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, uděluje tímto organizátorovi LSFF 2016 nevýhradní licenci k užití filmu, resp. kterékoliv jeho části, v souvislosti s festivalem, zejm. jeho projekci v rámci festivalu. Zároveň tímto přihlašovatel uděluje v rozsahu poskytnuté licence následující svolení:
  • opatřit film jinou jazykovou verzí
  • užít film či ukázky z filmu pro účely propagace filmu a tohoto festivalu
  • opatřit film logem tohoto festivalu
 5. Archivace přihlášených filmů
  • Kopie přihlášených filmů s titulky nebo komentářem a originály oceněných filmů zůstávají trvale v archivu o.s. Harvest Films při ČZU a nebudou užity ke komerčním účelům. Originály neoceněných filmů se po festivalu vracejí přihlašovatelům pouze na vyžádání.
  • Po ukončení festivalu mohou být přihlášené filmy ve verzích s překladovými titulky nebo komentářem promítány na nekomerčních filmových přehlídkách „Ozvěny LSFF“.
 6. Organizátoři nenesou odpovědnost za opotřebení zaslaných originálů.
 7. Festival neplatí poplatky za promítání filmu během festivalu.
 8. Doručením přihlášky k účasti na adresu organizátora dává přihlašovatel za majitele distribučních a autorských práv výslovný a úplný souhlas k bezúplatnému užití filmu ve smyslu tohoto statutu.
 9. Český text statutu platí jako závazný. Právní vztahy mezi přihlašovateli, účastníky festivalu, jeho vyhlašovatelem a organizací pověřenou výkonem k zajištění festivalu se řídí podle zákonů České republiky.
 10. Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Důležitá data

přihlášky snímků: do 30. 6. 2016

přihlášky k osobní účasti: do 1. 10. 2016